Mgr. Markéta Jandeková - vedoucí organizace/poradkyně rané péče

Markéta Jandeková JAN Olomouc Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor bakalářský německý jazyk a Filozofickou fakultu UP, jednooborovou magisterskou bohemistiku. Během dalších let jsem absolvovala mnoho certifikovaných seminářů a kurzů. Přesto tvrdím, že našimi největšími učiteli jsou děti s PAS.

Jsem spoluzakladatelkou organizace JAN z.s. - motivací mi byla moje dnes již dospělá dcera, která se narodila jako zdravá, ale postupně se u ní projevila porucha autistického spektra.

V organizaci pracuji jako vedoucí a také poradce rané péče - pedagog. Jsem zodpovědná za všechny výkazy a tabulky, které odevzdáváme - a že jich není málo. Také píšu granty a hledám možnosti rozvoje pro další roky.

Mám v oblasti PAS vizi, nápady, zkrátka invenci. Hlavní ideou jsou pro mě možnosti. Je důležité, aby děti a dospělí s PAS měli možnost volby mezi kvalitními službami - ať už sociálními, zdravotními, volnočasovými - komunitními. Zatím je to spíš výběr z nouze, ne pestrá nabídka. Postrádáme větší začlenění do společnosti! Lidé s PAS často nepotřebují tak speciální věci, a pokud ano, spousta se jich dá uskutečnit v běžném prostředí - s vrstevníky. Nehledejme to, co nás vyčleňuje, ale to, co nás vzájemně spojuje - a toho je mnoho.

Ve volných chvílích mám ráda divadlo, kulturu a lidi !

Vzdělávání:

Kvalita v sociálních službách a management kvality /66hod., Centrum komunitní práce

Nezávislé zprostředkování /64hod., Quip – společnost pro změnu

Mezinárodní konference v rámci projektu „Pojďme do toho společně II“ /14hod., Vzdělávání s.r.o

Komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb /16hod., Vzdělávání s.r.o.

Práce s klienty s problémovým chováním /8hod., APLA

Motivace jako prostředek efektivního zapojení do prac. činností u osob s PAS /8hod., Vzdělávání s.r.o.

Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality v soc. Službách /7hod., Neziskovky o.p.s.

Základy HANDLE přístupu /12hod., The Handle institute

Totální komunikace /8hod., Quip – společnost pro změnu

Školení v metodách alternativní komunikace /3hod., Logo o.s.

Vytváření inkluzivní školy /16hod., Rytmus

Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) /8 hod., Zřetel s.r.o.

Rozvoj hrou /20hod., Cecavová Linda

Konference „Tam, kde postižení není překážkou...“ /Rytmus

Konference pracovníků v rané péči /Společnost pro ranou péči

Mgr. Sylva Kočí - vedoucí rané péče/poradkyně rané péče/sociální pracovnice služby sociální rehabilitace

 Sylva Kočí - JAN OlomoucVystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – matematika. Pracovala jsem nejdříve s dětmi a dospělými s mentálním handicapem.

Po mateřské dovolené se cíleně orientuji na problematiku autismu, která mě nesmírně přitahuje. Hodně přemýšlím nad tím, proč jsou děti s autismem tak krásné (nestigmatizované) a proč jich tolik přibývá. Dnes jsem přesvědčená, že je to proto, aby lidstvu ukázaly, že je naše společnost nemocná. Nemocná právě v tom, v čem jsou „nemocní“ autisté. Lidstvo má nemocné vztahy, lidé se stále více separují, komunikují přes stroje, jeden druhého zdánlivě nepotřebuje. Jen vzácně vidíme krásné vztahy v rodině, ve škole, v práci…..

Myslím, že autisté jsou tady, aby ukázali na skutečný problém. A my se je snažíme pomocí nejrůznějších terapií vrátit k nám, vrátit do reálných vztahů, chceme, aby s námi komunikovali, aby s námi prožívali ty nejobyčejnější věci denního života. Ano, to chceme pro děti s autismem……ale chceme to vlastně všichni, naučit se, jak dobře a s láskou žít ve vztazích ten úplně obyčejný život. Proto děkuji všem dětem s autismem, které nejen mě už tolik naučily.

Vzdělávání:

Odborný kurz Vývojová dysfázie

Kurz Systemická terapie očí

Vzdělávací program Úvod do metody VTI

Odborný seminář Individualizovaná auditivní stimulace podle Dr. Johansena

Odborný seminář Neuro-vývojové stimulace

Stáž v Centru behaviorálních terapií, Zabrzo, Polsko, terapie ABA

Úvod do Aplikované Behaviorální Analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky RBT

Stáž Aplikované Behaviorální Analýzy v terapeutickém centru ABiTko, Košice

Školení Seznámení s metodami práce Centra terapií behaviorálních

Vzdělávací seminář Práce s klienty s problémovým chováním

Vzdělávací program Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS

Workshop Kolaborativní praxe ve školách a jiných vzdělávacích kontextech

Kurz Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy

Vzdělávací program Systém Body-Mind Centering a jeho využití při práci s dětmi s postižením

Odborný seminář Obnova lásky v rodině

Vzdělávací program Tvorba multisenzorického prostředí a pomůcky pro rozvoj smyslů

Odborný seminář Diagnostika dětí s PAS

Vzdělávací akce Nácviky sociálních dovedností

Přednáška Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem

Školení Metody alternativní komunikace

Odborný seminář Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu 

Základní výcvik ve videotréninku interakcí - Modul I

Letní škola Masarykovy Univerzity - ABA Podpora dětí s PAS ve školním

a domácím prostředí

Kurz Podpora sociálně přijatelného chování

Seminář Senzomotorika - úvod do problematiky

Workshop Rhythmic Movement Training - Modul I a II

Seminář MU - Jak nejlépe rozvíjet dítě s PAS?

Školení Sebeobslužné dovednosti

Vzdělávací program UP - ABA Praktický nácvik protokolů

Mgr. Marcela Šotolová - vedoucí služby sociální rehabilitace/sociální pracovnice/poradkyně rané péče

Marcela Šotolová JAN Olomouc Pocházím z Hradce Králové, ale když jsem v Olomouci dostudovala na FF UP, už jsem zůstala. Pracovala jsem v knihovně i na jedné z fakult. Když jsem se chystala po narození třetího potomka zpátky do zaměstnání, pochopila jsem, že nastal čas na změnu. Absolvovala jsem obor Sociální práce opět na UP a stala jsem se součástí týmu snů. Každý den je pro mne výzvou, učím se poznávat sebe i ty, s nimiž se setkávám.

Motto: Věci jsou často jinak, nežli se na první pohled zdají, a jednoduché cesty nejsou vždy ty správné.

Vzdělávání: 

Základní postupy v aplikované behaviorální analýze (Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA)

Aplikovaná behaviorální terapie /Amiris Dipuglia, ND, BCBA/

Problémové chování-ABA terapie, ABA: praktický nácvik protokolů /Mgr. Dita Chapman, BCBA/

Mgr. Jana Božičevičová - poradkyně rané péče

118774326_3240299182753003_6360596363666868082_nVystudovala jsem Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře v bakalářském studiu a obor Sociální pedagogika v magisterském studiu.

Během studia byl mému synovi diagnostikován dětský autismus a začal se mi dost zásadně měnit celý můj život. Zjistila jsem, že člověk padá na samé dno, aby se mohl pořádně odrazit. Syn mě naučil vnímat svět jinak a je mým největším učitelem.

Práci poradce rané péče považuji za poslání. Těší mě, že mohu pomáhat rodinám dětí s PAS opět najít pevnou půdu pod nohama, předat jim vše, co jsem se naučila nejen díky svému synovi a podpořit je v nelehkých životních situacích. 

Vzdělávání:

I. stupeň v HANDLE terapii - pod vedením Paula a Jany Baptie

Využití Aplikované Behaviorální Analýzy (ABA) při výchově a vzdělávaní dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami

Aktivizační techniky a práce s klientem ve SNOEZELEN prostředí

Letní škola ABA - Aplikovaná behaviorální analýza – Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí, pod vedením Amiris Dipuglia, MD, BCBA

Senzomotorika – úvod do problematiky

ABA (Aplikovaná behaviorální analýza): Praktický nácvik protokolů

ABA (Aplikovaná behaviorální analýza): Sebeobslužné dovednosti

Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu

Snoezelen v praxi - rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového konceptu

Úvod do neuro-vývojové stimulace

Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice

Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování)

Mgr. Radka Hájková - externí konzultantka

Radka Hájková JAN OlomoucVystudovala jsem obor fyzioterapie na LF MU v Brně a následně na FF UP v Olomouci obor psychologie. Po škole jsem měla možnost získávat zkušenosti s krizovou intervencí na Lince důvěry a postupně jsme se seznamovala s problematikou PAS v pražském AUTcentru.

V současné době jsem zaměstnána jako poradce rané péče JAN z.s. a zároveň pracuji v Neurologicko kognitivně behaviorálním centru, kde se snažíme pomocí komplexního přístupu pomáhat lidem s neurologickými obtížemi. Mou velkou zálibou jsou vzdělávací aktivity. Od července nastupuji do dálkového studia ABA přístupu na Floridském technickém institutu.  Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) vnímám jako jeden z nejzásadnějších přístupů v problematice dětí s PAS. Věřím, že díky ní můžeme se všemi dětmi dělat úžasné pokroky.

V současné době jsem taktéž v psychoterapeutickém výcviku v Rodinné a systemické terapii, která pomáhá obohacovat mou práci nejen s dětmi, ale s celým rodinným systémem, do kterého při našich intervencích často vstupujeme. Téma autismu a podpora rodin, které se každý den potýkají s tímto onemocněním, je pro mne srdeční záležitostí. Vidím velký smysl v naší snaze rozvinout ABA přístup v ČR a založit komplexní centrum, které by bylo velkou nadějí pro mnoho rodin v našem kraji.

Vzdělávání:

Kurz Vývojová dysfázie

Stáž: Centrum pro kognitivní poruchy, neurologická ambulance FN - kognitivní trénink)

Praxe: ABA přístup pod vedením supervizorky Anne Quesnell BCBA

Senzorická integrace 1/2/3

Úvod do aplikované behaviorální analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky RBTTM

Neuro-vývojová stimulace v školní praxi - pod vedením Marji Volemanové

Workshop Učení komunikačních dovedností u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami - pod vedením certifikovaného behaviorálního analytika Dr.Vincenta J. Carbona, Ed.D, BCBA-D

Výcvik v Internetovém poradenství

I. a II. stupeň v HANDLE terapii - pod vedením Paula a Jany Baptie

Psychoterapeutický výcvik v Rodinné terapii – Institut rodinné terapie, Praha

Kurz Psycholog ve zdravotnictví

Přípravný kurz ke zkoušce Poradce pro pozůstalé

Kurz Kompletní krizové intervence (tváří v tvář a po telefonu)

Mgr. Lucie Hrabalová - poradkyně rané péče

Lucie Hrabalová JAN Olomouc

Vystudovala jsem obor speciální andragogika na pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně na který jsem navázala studiem na Univerzitě Hradec Králové, kde jsem studovala obor speciální pedagogika. Již během studia jsem se zajímala o problematiku dětí s autismem a své stáže jsem orientovala právě do mateřských škol zaměřených pro děti s PAS. Pro práci s touto cílovou skupinou jsem se velice nadchla, a proto jsem své první povolání směřovala do mateřské školy, kde jsem pracovala jako asistentka pedagoga pro dítě s autismem. Během našich společných tří let jsme se od sebe mnohé naučili a zároveň jsem se utvrdila v tom, že v této práci chci pokračovat. Proto jsem se rozhodla během prázdnin spolupracovat s organizací JAN. Pomáhala jsem jako asistentka při příměstských táborech a při pobytech pro rodiny s dětmi. Pro tuto práci jsem se nadchla natolik, že když jsem odcházela ze svého zaměstnání, tak pro mě práce právě tady, byla jasná volba. 

Vzdělávání:

Letní škola ABA II. vedenou behaviorální analytičkou Amiris Dipuglia BCBA

Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu

Snoezelen v teorii a praxi - rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového koncept, pod vedením Mgr. Renaty Filatové

Handle® stupeň I. Úvod do HANDLE přístupu vedený Mgr. Jana Baptie, Mgr. Paul Baptie

Handle® stupeň II. Základy HANDLE přístupu vedený Mgr. Janou Baptie

Seminář o Pohybových aktivitách pro děti s SPU, ADHD, autismem a jinými hendikepy pod vedením Mgr. Dany Cejpkové

Kurz úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách, pod vedením PaedDr. Janou Hrčovou, Ph.D.

 

Eva Kräuterová - pracovnice v sociálních službách sociální rehabilitace

118767796_306065304019449_5222624290025758833_n Během své profesní kariéry jsem pracovala v různých profesích, kde jsem se setkávala s lidmi s mentálním postižením. Tato skupina lidí mne zaujala a začala jsem se zajímat o sociální problematiku těchto lidí.

Dva roky jsem pracovala jako pracovník v sociálních službách s lidmi s mentálním postižením zpravidla těžkého až hlubokého stupně a poruchou autistického spektra, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.

V této práci vidím smysl a budoucnost

Mé motto: „Naděje vede k činnosti. Bez činnosti nelze žádnému našemu dítěti pomoci.“

Vzdělání:

Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách (Ing. I. Osvaldová, 2018, 8h.)

Psaní záznamů v sociálních službách (TUDYTAM, z.s., 2019, 8h.)

Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky (TUDYTAM, z.s., 2019, 16h.)

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (Seduca, 2019, 150h)

Metoda šetrného zvládání klienta s rizikem v chování (Asociace průvodců v problematice rizikového chování, r.s., 2020, 36h.)

 

Romana Musálková - pracovnice v sociálních službách sociální rehabilitace/poradkyně rané péče

Romca_orezane Jsem maminkou dvou úžasných kluků. Starší syn má Aspergerův syndrom a k tomu přidruženou poruchu senzorické integrace a ADHD. Už od jeho batolecích let neustále pracuji na tom, aby mohl žít a fungovat v naší “normální” společnosti bez omezení. Spoustu času jsem strávila na seminářích a samostudiem problematiky poruch autistického spektra a primárně Aspergerovým syndromem.

Při práci se synem jsem využívala hlavně pobyt v přirozeném prostředí a se zvířaty. Příroda nabízí dětem s PAS i jejich zdravým sourozencům nespočet možností za téměř nulové investice. Vývraty stromu, bahenní jezírka a hromady listí jsou skvělou pomůckou pro vestibulární systém, propriorecepci a taktilní čití a děti je prostě milují.

Ráda bych pomohla dalším rodinám ukázat cestu, jak žít s výjimečným dítětem, ale hlavně výjimečným dětem najít cestu a způsob, jak spokojeně žít sami se sebou.

Vzdělávání:

I. stupeň v HANDLE terapii - pod vedením Paula a Jany Baptie

Psychohygienická podpora pro pečujicí osoby - Nautis

Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s PAS-Mgr. et. Bc. Julius Bittmann

ABA (Aplikovaná behaviorální analýza): Praktický nácvik protokolů- Mgr. Dita Chapman, BCBA

Kurz efektivního rodičovství - Bc. Marcela Anežka Kořenková

Mgr. Jaroslava Muzikantová, DiS. - fundraising/poradkyně rané péče

Jaroslava Muzikantová JAN Olomouc Vystudovala jsem Vyšší odbrornou školu, obor sociální práce v Pardubicích a poté Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce. Již při školních praxích jsem měla možnost pracovat s nejrůznějšími typy klientů a být součástí pracovních týmů různých sociálních služeb. Za veškeré tyto zkušenosti jsem svým bývalým zaměstnavatelům nesmírně vděčná, protože z těchto nabitých zkušeností můžu čerpat i v mém současném zaměstnání, ve kterém mám opět možnost naučit se o životě (a nejen tom pracovním) mnoho nového.

A po práci mám ráda legraci, hlavně se svými dětmi nebo na akcích zaměřených na život ve středověku.

Životní heslo: Když to nejde po dobrým, tak to nejde vůbec.

Vzdělávání:

Aktivizační techniky a práce s klientem ve SNOEZELEN prostředí

Konference Aktviní rodičovství

Individuální dárcovství v sociálních službách

Ing. Michaela Sporková, Ph.D. - pracovnice v sociálních službách sociální rehabilitace/poradkyně rané péče

Michaela Sporková JAN Olomouc Jsem maminkou 7 leté holčičky s poruchou autistického spektra a už 5 let se snažím zlepšovat její dovednosti a neustále se posouvat dál. Během naší nelehké cesty jsem absolvovala několik kurzu, které mi pomohly uvědomit si, že v budoucnu chci pomáhat i dalším dětem s autismem. Jelikož jsem bývalá sportovkyně, obrovský potenciál vidím v posouvání hranic našich dětí právě prostřednictvím sportu. A taky si myslím, že je to jedna z cest jak dosáhnout lepší výsledky v inkluzi.

Vzdělání:

Úvod do aplikované behaviorální analýzy

Přednášky v rámci projektu Inspirace v odlišnosti:

Propriocepce (hluboké čití)

Zrak a sluch

Rozvoj centrální nervové soustavy a vývoj dítěte

Aplikovaná behaviorálna analýza vo vzdelávaní detí s PAS

ABA - praktický nácvik protokolů

Mgr. Zuzana Svobodová - poradkyně rané péče/sociální pracovnice služby sociální rehabilitace

Zuzana Svobodová JAN Olomouc Vystudovala jsem mezioborové studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, obor pedagogika – bohemistika. Poté jsem pracovala na Střední škole sociální péče jako učitelka českého jazyka a osobnostní výchovy.

Už během studií jsem se začala také věnovat canisterapii, která mě přivedla k práci nejen s lidmi s PAS. Nesmírně mě ta práce nabíjela a měla jsem možnost se začít v této problematice orientovat a vzdělávat. Nejvíce jsem se ale naučila od svého syna, kterému byly diagnostikovány poruchy autistického spektra. Díky této zkušenosti jsem mohla dál studovat, hledat cesty, ptát se a objevovat tento tajuplný svět. To mi umožnilo v sobě objevit velkou trpělivost a laskavost, která našim životům často chybí. 

Proto jsem se taky rozhodla jít cestou poradce rané péče. Vše, co jsem poznala a naučila se díky svému synovi, chci předat dál. Pomoci rodinám, které jsou na začátku. Pomoci jim uchopit svůj život. Pomoci jim zvládat různé situace, vyslechnout, podpořit. A nejen jim.

Moc mě baví hledat motivaci, která mi pomůže dítě rozvíjet. Ráda vymýšlím a vytvářím vzdělávací aktivity pro děti s autismem.

Vzdělávání:

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice - úvod do tématiky

Úvod do Neuro-vývojové stimulace - Pohybem se učíme

Letní škola ABA

Terapie problémového chování lidí s mentálním postižením nebo autismem

Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem

Stáž v terapeutickém centru Abiátko v Košicích (ABA)

Úvod do Aplikované Behaviorální Anlazýzy  - přípravný kurz pro behaviorální techniky RBT

Znakový jazyk, Program celoživotního vzdělávání UP Olomouc

Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti, rekvalifikační kurz, SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o.

Workshop „Rozvoj hrou“ (Jak pomoci lidem nejen s poruchou autistického spektra skrze nenásilnou terapeutickou hru)

Kurz Pohybem se učíme - neuro-vývojová stimulace ve školní praxi

ABA - praktický nácvik protokolů

I. stupeň v Handle terapii

Matematika plná činností

Mgr. Michal Šmíd

P5080054-1

Celý můj život je úzce spojený se sportem. Po absolvování sportovního gymnázia v Jilemnici jsem vystudoval obor Aplikované pohybové aktivity na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci.

Již během studia jsem měl možnost sbírat cenné zkušenosti a rozvíjet se díky práci v organizaci SPOLU Olomouc, kde jsem se aktivně zapojoval především do pohybových programů a plaveckého programu. V rámci dalších aktivit i při studiu jsem spolupracoval např. na organizaci sportovních dnů pro osoby se zdravotním postižením při Olomouckém majálesu UP, sportovních akcí speciálních olympiád nebo  v celé Evropě výjimečné akci Expedice PřesBar. 

Po dobu 3 let jsem dostal šanci pracovat na projektu Katedry aplikovaných pohybových aktivit, jehož cílem bylo podpořit inkluzivní vzdělávání žáků se SVP v hodinách tělesné výchovy, plaveckých kurzech, lyžování atd.m, a tím uplatňovat jejich práva na vzdělávání a sport společně se svými vrstevníky. 

Práce pro JAN je mi velikou výzvou a je mi ctí být součástí takového skvělého kolektivu. Na mé profesní cestě mě doprovází motto: „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“ 

Ve volné chvíli si rád pustím rockovou muziku, učím se hrát na basovou kytaru, rád si zajdu do přírody či vyrazím na kole. V létě rád trávím čas s dětmi na táborech, v zimě mě baví lyžovat s monoski. 

 

Vzdělávání: 

Licenční kurz: Masér pro sportovní a rekondiční masáže – MAVO s.r.o.

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením – SPOLU Olomouc

Licenční kurz: Instruktor monoski – FTK UP

Metodika outdoor i indoor aktivit v APA – FTK UP

Konference Pohyb a zdraví – Olomouc 2017

Konference Adapted Physical Activity through the lifespan – Praha 2017

Seminář psychomotoriky: „Jak se hravě propojit se sebou a svým tělem“ – Ústí nad Labem 2018

Konference Psychomotoriky v Ústí nad Labem – 2019

Aktivizační techniky a práce s klientem ve Snoezelen prostředí

 

Mgr. Beata Tobolová - metodička rané péče

Beata Tobolová JAN OlomoucVystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – komunikační techniky, a následně navazující studium na MU v Brně, obor speciální pedagogika pro více vad.

Po absolvování jsem učila v praktické škole jednoleté pro žáky s kombinovaným postižením a autismem.

Během mých studijních let v Olomouci jsem začala působit v organizaci JAN jako dobrovolník a později jako asistent na letních příměstských táborech. Nyní pro JAN z.s. pracuji jako poradce rané péče a povedlo se mi získat nejcennější titul – paní doktorka na hračky!

Práci s dětmi s autismem vnímám jako obrovskou životní lekci, kdy ony jsou mými učiteli a já se snažím být trpělivým žákem.

 

Vzdělávání:

Odborný seminář Individualizovaná auditivní stimulace podle Dr. Johansena

Nástavbový kurz Bazální stimulace (akreditovaný kurz MPSV)

Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme

Kurz Pohybem se učíme – Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi

Vzdělávací seminář Práce s klienty s problémovým chováním

Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy

(akreditovaný kurz MŠMT)

Využití nových komunikačních technologií usnadňujících dorozumívání osobám s PAS

(akreditovaný kurz MPSV)

Základní kurz Bazální stimulace (akreditovaný kurz MPSV)

Úvodní seminář Základy Movement Lesson s Michelle Turner

Využití ABA při výchově a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra

Základní kurz HANDLE® přístupu (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení)

Rekvalifikační kurz českého znakového jazyka – Unie neslyšících Olomouc

Mgr. Iveta Valentová, Ph.D. - poradkyně rané péče

107373504_574454473459551_8418314251323959206_n Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – matematika. Pracovala jsem dříve s dětmi a dospělými primárně s mentálním postižením v občanském sdružení SPOLU Olomouc. Ale první dítě, kterému jsem ve SPOLU poskytovala podporu, byl kluk s autismem. Kontakt s jeho celou rodinou byl pro mě cennou zkušeností pro porozumění jejich přáním a potřebám. Co mi tato příležitost poskytla? Možnost zastavit se v našem rychlém a následně často chaotickém životě, honbě za úspěchem a výkonem a „jen“ vnímat a ladit se na toho „slabšího“ dle preferovaných hodnot naší pomýlené společnosti.

Když jsem se z Olomouce přestěhovala do Mohelnice a po mateřské dovolené jsem získala několik dalších profesních zkušeností v rámci projektů realizovaných pedagogickou fakultou zaměřených na podporu společného vzdělávání a podporu práce asistentů pedagoga. Nové zkušenosti jsem získala i v pracovní pozici sociálního pracovníka městského úřadu, veřejného opatrovníka a kurátora pro dospělé. 

Pro moji nejčerstvější profesní dráhu se stal významně určující výcvik ve videotréninku interakcí (VTI), který obohatil můj profesní i osobní život téměř ve všech směrech. Výsledky spolupráce metodou VTI považuji pro rodiče, sociální či pedagogické pracovníky za nejefektivnější, se kterými jsem se v praxi setkala.

Propojení mé první pracovní zkušenosti (kontakt s dítětem s autismem) a přání využívat aktivně práci s videozáznamem a tréninkem komunikačních dovedností mě přivedlo do organizace JAN, která hledá a vítá nové možnosti, jak zvyšovat kvalitu života dětí a dospělých s poruchami autistického spektra.

 

Mgr. Petra Žváčková - psycholožka sociální rehabilitace

Petra Žváčková JAN Olomouc

Jsem studentkou posledního ročníku magisterského studia oboru Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň pracuji jako lektorka ve výtvarném Studiu Experiment. 
Ve své bakalářské a diplomové práci se zabývám integraci dětí s PAS do volnočasových aktivit a já sama již ve svých kroužcích vedu děti s PAS k výtvarné aktivitě. V organizaci Jdeme autistům naproti pravidelně pracuji jako asistentka při letních příměstských táborech a nyní vedu nácviky sociálních dovedností. 
Se staršími dětmi se snažím zapojovat i různé psychologické sebepoznávací techniky a ráda bych pomáhala rodičům a školám v rámci integrace a
sociální rehabilitace. S dětmi s PAS velmi ráda pracuji, práce s nimi mě upřímně baví a pociťuji, že mě každé dítě něčím obohatí a učí mě hledat správný přístup právě
k němu.

Vzdělávání:

2015 Test stromu – Mgr. Zdeněk Altman

2014 Artefiletika - Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

2018 Nové přístupy k dětem s problémovým chováním – Colin Newton a Derek Wilson Velká Británie

Mgr. Kateřina Dobrozemská - advokační pracovnice

Dsc_4345-2 Moje cesta k pomáhajícícm profesím začala vlastně trochu nečekaně, po gymnáziu jsem se nedostala na vytoužené studium jazyků, tak jsem odjela do Německa dělat au-pair. Starala jsem se o čtyřletou holčičku, která se narodila předčasně a i když na první pohled nebylo nic znát, trpěla celou řadou potíží, které navazovaly na nelehký start. Po návratu do ČR jsem začala studovat sociální práci.

Ze začátku mne lákala adiktologie, terapeutická práce, pak jsem na dlouho našla svoje místo v organizaci Člověk v tísni, o.p.s. Konkrétně v Programech sociální integrace, které pracují s chudobou a sociálním vyloučením v České republice, zabývají se dluhovou problematikou a jejím řešením, podporou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, včetně podpory při dosažení vzdělání. Když nad tím přemýšlím, tak vlastně takovým tématem v pozadí, které je pro mne osobně i zásadní hodnotou v pomáhajících profesích, je dodržování práv těch slabších, těch, kdo nejsou na první pohled vidět. A to mne i přivádí do JANu, nový projekt zaměřený na advokační práci, která zlepší přístup osob s PAS ke zdravotní péči.

Kromě samotné sociální práce jsem se v posledních deseti letech stala trojnásobnou mámou, moje děti mne každý den učí, někdy je to těžké. Tak jen, že mám obrovský respekt ke všem pečujícím osobám, kterým handicap na straně dítěte ovlivňuje život, kteří se nezalekli této úlohy. A pevně doufám, že moje další působení v JANu jim pomůže v tom, že budou častěji a snadněji bráni ve zdravotnictví jako relevantní partneři při nastavování a poskytování péče osobám s PAS.

 

Bc. Václava Zimová - administrativní pracovnice

Václava Zimová JAN Olomouc

Pocházím z Hranic na Moravě. Vystudovala jsem na pedagogické fakultě UP v Olomouci jednooborově německý jazyk a následně na VOŠ Caritas obor ošetřovatelství. Později jsem absolvovala kurzy účetnictví. V průběhu let jsem pracovala v domově seniorů, v hospicu, po mateřské dovolené jsem se věnovala práci v dětských skupinách jako „teta“.

V organizaci JAN z.s. jsem zakotvila v roce 2013 jako administrativní síla a zde jsem se mnohému naučila – od praxe v používání účetního programu a zásad účetní práce v neziskovce, přes „papírování“ všeho druhu a komunikaci s úřady až po dotační žádosti rané péče na obce a města.

V JANu tvoříme tým – naše pestré charaktery a schopnosti se doplňují, jdeme cestou nacházet to, co nás vzájemně spojuje.

Ve dnech osobního volna věnuji čas knihám, tanci, putování krajinou, setkávání s přáteli a svým nejbližším.

Vzdělávání:

Účetnictví a daňová evidence

Kurzy v rámci projektu „Rodina i práce“

Seminář „Proč mají děti vyrůstat v rodinách a ne v ústavech“

Semináře Montessori pedagogiky

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc