Mgr. Markéta Jandeková - vedoucí organizace/poradkyně rané péče

Markéta Jandeková JAN Olomouc Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor bakalářský německý jazyk a Filozofickou fakultu UP, jednooborovou magisterskou bohemistiku. Během dalších let jsem absolvovala mnoho certifikovaných seminářů a kurzů. Přesto tvrdím, že našimi největšími učiteli jsou děti s PAS.

Jsem spoluzakladatelkou organizace JAN z.s. - motivací mi byla moje dnes již dospělá dcera, která se narodila jako zdravá, ale postupně se u ní projevila porucha autistického spektra.

V organizaci pracuji jako vedoucí a také poradce rané péče - pedagog. Jsem zodpovědná za všechny výkazy a tabulky, které odevzdáváme - a že jich není málo. Také píšu granty a hledám možnosti rozvoje pro další roky.

Mám v oblasti PAS vizi, nápady, zkrátka invenci. Hlavní ideou jsou pro mě možnosti. Je důležité, aby děti a dospělí s PAS měli možnost volby mezi kvalitními službami - ať už sociálními, zdravotními, volnočasovými - komunitními. Zatím je to spíš výběr z nouze, ne pestrá nabídka. Postrádáme větší začlenění do společnosti! Lidé s PAS často nepotřebují tak speciální věci, a pokud ano, spousta se jich dá uskutečnit v běžném prostředí - s vrstevníky. Nehledejme to, co nás vyčleňuje, ale to, co nás vzájemně spojuje - a toho je mnoho.

Ve volných chvílích mám ráda divadlo, kulturu a lidi !

Vzdělávání:

Kvalita v sociálních službách a management kvality /66hod., Centrum komunitní práce

Nezávislé zprostředkování /64hod., Quip – společnost pro změnu

Mezinárodní konference v rámci projektu „Pojďme do toho společně II“ /14hod., Vzdělávání s.r.o

Komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb /16hod., Vzdělávání s.r.o.

Práce s klienty s problémovým chováním /8hod., APLA

Motivace jako prostředek efektivního zapojení do prac. činností u osob s PAS /8hod., Vzdělávání s.r.o.

Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality v soc. Službách /7hod., Neziskovky o.p.s.

Základy HANDLE přístupu /12hod., The Handle institute

Totální komunikace /8hod., Quip – společnost pro změnu

Školení v metodách alternativní komunikace /3hod., Logo o.s.

Vytváření inkluzivní školy /16hod., Rytmus

Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) /8 hod., Zřetel s.r.o.

Rozvoj hrou /20hod., Cecavová Linda

Konference „Tam, kde postižení není překážkou...“ /Rytmus

Konference pracovníků v rané péči /Společnost pro ranou péči

Mgr. Sylva Kočí - vedoucí rané péče/poradkyně rané péče/sociální pracovnice služby sociální rehabilitace

 Sylva Kočí - JAN Olomouc

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika –
matematika. Pracovala jsem nejdříve s dětmi a dospělými s mentálním hendikepem.
Po mateřské dovolené se cíleně orientuji na problematiku autismu, která mě nesmírně přitahuje.
Hodně přemýšlím nad tím, proč jsou děti s autismem tak krásné (nestigmatizované) a proč jich
tolik přibývá. Dnes jsem přesvědčená, že je to proto, aby lidstvu ukázaly, v čem je naše
společnost nemocná a v čem spočívá naše skutečná hodnota. Ta nemoc spočívá právě v tom, v
čem jsou lidé s autismem odlišní. Myslím si, že lidstvo má nemocné vztahy. Stále více se
separujeme, komunikujeme přes stroje, jeden druhého zdánlivě nepotřebujeme. Jen vzácně
vidíme krásné vztahy v rodině, ve škole nebo v práci.....
U nás v JANu se snažíme pomocí nejrůznějších terapií vrátit děti s autismem k nám, vrátit je do
reálných vztahů, chceme, aby s námi komunikovaly, aby s námi prožívaly ty nejobyčejnější věci
denního života. Ale u toho všeho bychom taky neměli zapomínat, že ony jsou našimi učiteli a že
jsou krásné a obdivuhodné přesně tak, jak jsou.
Ano, to chceme pro děti s autismem......ale chceme to vlastně i pro sebe, naučit se, jak dobře a
s láskou žít ve vztazích ten úplně obyčejný život. Proto děkuji ze srdce všem lidem s autismem.
Už tolik jste nás naučili.....

Vzdělávání:

Odborný kurz Vývojová dysfázie
Kurz Systemická terapie očí
Vzdělávací program Úvod do metody VTI
Odborný seminář Individualizovaná auditivní stimulace podle Dr. Johansena
Odborný seminář Neuro-vývojové stimulace
Stáž v Centru behaviorálních terapií, Zabrzo, Polsko, terapie ABA
Úvod do Aplikované Behaviorální Analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky RBT
Stáž Aplikované Behaviorální Analýzy v terapeutickém centru ABiTko, Košice
Školení Seznámení s metodami práce Centra terapií behaviorálních
Vzdělávací seminář Práce s klienty s problémovým chováním
Vzdělávací program Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS
Workshop Kolaborativní praxe ve školách a jiných vzdělávacích kontextech
Kurz Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do
školy
Vzdělávací program Systém Body-Mind Centering a jeho využití při práci s dětmi s postižením
Odborný seminář Obnova lásky v rodině
Vzdělávací program Tvorba multisenzorického prostředí a pomůcky pro rozvoj smyslů
Odborný seminář Diagnostika dětí s PAS
Vzdělávací akce Nácviky sociálních dovedností
Přednáška Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
Školení Metody alternativní komunikace
Odborný seminář Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu
Základní výcvik ve videotréninku interakcí - Modul I
Letní škola Masarykovy Univerzity - ABA Podpora dětí s PAS ve školním
a domácím prostředí
Kurz Podpora sociálně přijatelného chování
Seminář Senzomotorika - úvod do problematiky
Workshop Rhythmic Movement Training - Modul I a II
Seminář MU - Jak nejlépe rozvíjet dítě s PAS?
Školení Sebeobslužné dovednosti
Vzdělávací program UP - ABA Praktický nácvik protokolů
Workshop Praktické použití VB-MAPP pro děti s PAS
Školení Úvod do teorie a praxe DIRFloortime
Ukončený výcvik v metodě VTI (videotrénink interakcí), získání akreditace VTI trenér.

Mgr. Marcela Šotolová - vedoucí služby sociální rehabilitace/sociální pracovnice/poradkyně rané péče

Marcela Šotolová JAN Olomouc Pocházím z Hradce Králové, ale když jsem v Olomouci dostudovala na FF UP, už jsem zůstala. Pracovala jsem v knihovně i na jedné z fakult. Když jsem se chystala po narození třetího potomka zpátky do zaměstnání, pochopila jsem, že nastal čas na změnu. Absolvovala jsem obor Sociální práce opět na UP a stala jsem se součástí týmu snů. Každý den je pro mne výzvou, učím se poznávat sebe i ty, s nimiž se setkávám.

Motto: Věci jsou často jinak, nežli se na první pohled zdají, a jednoduché cesty nejsou vždy ty správné.

Vzdělávání: 

Základní postupy v aplikované behaviorální analýze (Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA)

Aplikovaná behaviorální terapie /Amiris Dipuglia, ND, BCBA/

Problémové chování-ABA terapie, ABA: praktický nácvik protokolů /Mgr. Dita Chapman, BCBA/

Mgr. Jana Božičevičová - poradkyně rané péče


31 Vystudovala jsem Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře v bakalářském studiu a obor Sociální pedagogika v magisterském studiu.

Během studia byl mému synovi diagnostikován dětský autismus a začal se mi dost zásadně měnit celý můj život. Zjistila jsem, že člověk padá na samé dno, aby se mohl pořádně odrazit. Syn mě naučil vnímat svět jinak a je mým největším učitelem.

Práci poradce rané péče považuji za poslání. Těší mě, že mohu pomáhat rodinám dětí s PAS opět najít pevnou půdu pod nohama, předat jim vše, co jsem se naučila nejen díky svému synovi a podpořit je v nelehkých životních situacích. 

Vzdělávání:

I. stupeň v HANDLE terapii - pod vedením Paula a Jany Baptie

Využití Aplikované Behaviorální Analýzy (ABA) při výchově a vzdělávaní dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami

Aktivizační techniky a práce s klientem ve SNOEZELEN prostředí

Letní škola ABA - Aplikovaná behaviorální analýza – Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí, pod vedením Amiris Dipuglia, MD, BCBA

Senzomotorika – úvod do problematiky

ABA (Aplikovaná behaviorální analýza): Praktický nácvik protokolů

ABA (Aplikovaná behaviorální analýza): Sebeobslužné dovednosti

Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu

Snoezelen v praxi - rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového konceptu

Úvod do neuro-vývojové stimulace

Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice

Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování)

Mgr. Eva Čepičková, DiS. - poradkyně rané péče

Img_8858_eva Vystudovala jsem obor Charitativní a sociální práce na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci a bakalářské studium oboru Sociální práce na Univerzitě Palackého také v Olomouci. Za magisterským studiem jsem se přesunula Brna na Masarykovu univerzitu, obor Sociální práce – univerzální.
V průběhu celého vysokoškolského studia jsem sbírala zkušenosti jako osobní asistent lidí s mentálním postižením v organizaci SPOLU Olomouc, z.ú. Ve SPOLU jsem měla možnost pracovat s lidmi dospělými i s dětmi a poskytovat jim podporu v různých aktivitách a jejich zájmech. Hned po dokončení studia jsem dostala příležitost stát se součástí týmu JAN, a to je příležitost, která se neodmítá. Práce poradce rané péče je pro mě nejen výzvou, ale také nekonečným zdrojem zkušeností.

Bc. Ivana Dokoupilová, DiS. - poradkyně rané péče/sociální pracovnice služby sociální rehabilitace

Ivca  Mým oborem je sociální práce. Začínala jsem jako asistentka u mladých dospělých osob
  s mentálním a fyzickým postižením, což pro mne byla veliká škola života. Poté jsem
  změnila cílovou skupinu a pracovala s lidmi bez přístřeší v nízkoprahovém denním centru.
  Nejvíce pracovních zkušenosti mám s klienty v poskytování odborného sociálního
  poradenství v poradnách neziskových organizací.
  Práci v JANu, jako poradkyně rané péče a sociální pracovnice sociální rehabilitace, beru
  jako novou příležitost a výzvu, těším se, co nového mne zde čeká.
  Jsem vdaná, vychováváme s manželem dva syny.
  Mám ráda přírodu, hudbu a literaturu.

  Motto:
  „Až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k lepšímu.“

 

  Vzdělávání

 Úvodní kurz videotréninku interakcí, 24 hodin SPIN ČR, Mgr. Kateřina Šilhánová, Mgr. Petra Reiserová
 Výchovný asistent ve speciálních zařízeních pro děti a mládež s mentálním
 postižením, 100 hodin, Diakonie ČCE
 Krizová intervence tváří v tvář, 100 hodin, PhDr. Bohumila Baštecká
 Konference – Další vzdělávání sociálních pracovníků, Rada pro rozvoj sociální práce, z. s. Praha

Úvod do řízení a supervize, 20 hodin, Remedium Praha, PhDr. Bohumila Baštecká,
PhDr. Milan Kinkor
Individuální plánování, 30 hodin, Quip, z. ú., Praha
Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách, 16 hodin, Caritas Olomouc
Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, 24 hodin, Caritas Olomouc
Dobrá smlouva jako základ sociální služby, 8 hodin, Quip, z. ú., Praha
Katecheze dobrého pastýře, 24 hodin, UP Olomouc, Mgr. Marcela Roubalová
Fojtíková, Ph.D., ThLic. Mgr. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Kurz efektivního rodičovství, 20 hodin, Institut efektivního rodičovství Brno,
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková
Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka
nakládat, 16 hodin, Caritas Olomouc, Mgr. Jan Kozák

Bc. Šárka Frankeová - sociální pracovnice služby sociální rehabilitace

Image3-1 Vystudovala jsem na Slezské universitě v Opavě na fakultě Veřejné správy a regionální politiky v bakalářském programu obor sociální politika - sociální práce. Po ukončení školy a první mateřské dovolené jsem pracovala v ústavu pro zdravotně postižené s mentálním postižením a přidruženými vadami. Po mateřské dovolené s druhým dítětem jsem se vydala jiným směrem a pracovala v různých soukromých firmách a organizacích jako personalistka, v administrativě apod. Zkusila jsem si i
podnikání jako majitelka kavárny. K sociální práci jsem se vrátila nástupem na OSPOD jako kurátorka pro děti a mládež a částečně i jako terénní pracovník. Práce kurátorky mě však nenaplňovala a tak jsem hledala něco jiného v sociální oblasti a nastoupila do JAN z. s. jako sociální pracovnice pro sociální rehabilitaci.
Lidské tělo a lidský mozek jsou fascinující. Lidé s PAS jsou nyní mou učebnicí. Otevírají dveře k pochopení a poznání, širokého spektra lidských možností a způsobů bytí. Je zajímavé sledovat propojení těla a mysli, to jak je vše dokonale vymyšleno a uspořádáno, jak vše souvisí se vším. Budu ráda, když se pro děti s PAS a jejich rodiny, stanu podporou na jejich nelehké cestě.
Motto: „Konec je jen začátek…Nikdy není pozdě, udělat dobrou věc.“

Mgr. Pavlína Husičková - poradkyně rané péče

Img_20240414_182552 Vystudovala jsem pedagogiku, veřejnou správu a evropská studia, tři roky jsem strávila studiem práva, a v současné době studuji obor sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Sama jsem velmi citlivá, empatická a nejen osobní zážitky mě přivedly na cestu poznávání mysli a těla, celostní medicíny, terapií a hledání možností „jak nejlépe“ s ohledem na osobnost každého z nás podle individuálních potřeb. Poruchy autistického spektra jsou pro mě oblastí, která odráží i propojuje to vše.

Důležité je pro mě snažit se pochopit, nesoudit a zásadní hodnoty jako láska, respekt a ohleduplnost. Mám ráda hudbu, umění a tvorbu obecně, přírodu, zvířata a prožívání i zdánlivě obyčejných a nepatrných okamžiků, které život přináším, protože často bývají ty zásadní.

Práci v JAN, podporu rodin a dětí s poruchami autistického spektra vnímám jako důležitou a smysluplnou činnost, stejně jako příležitost poznat a rozvíjet  mnohem víc i sebe sama díky vzájemné komunikaci.

Mgr. Ladislava Janíčková - poradkyně rané péče, administrativa

Unnamed Vystudovala jsem magisterský studijní obor Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě. Během studia a pár let po něm jsem nejprve pracovala v soukromé sféře. Poté jsem působila tři roky jako koordinátorka sociální služby ve Společnosti pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc. Zde jsem měla možnost nahlédnout do fungování neziskové organizace, realizovat se v organizování konferencí, akcí pro rodiny, podílet se na chodu pobočky a zajišťovat její zázemí. Fascinovala mě práce kolegyň v přímé péči s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Po rodičovské dovolené jsem se shodou milých okolností dostala do JANu. Práce s dětmi s PAS je pro mne velkou výzvou a těším se na získávání nových zkušeností a dovedností.

Mgr. Pavla Klugová - poradkyně rané péče

Img_20221027_083342879 Vystudovala jsem bakalářský obor Humanitní studia, Sociální pedagogiku a v navazujícím studijním programu Sociální pedagogiku. Od samého počátku mé profese jsem se zaměřila na osoby se zdravotním znevýhodněním. Nejdříve jsem pracovala jako referentka příspěvku na péči, kde jsem získala přehled o tomto příspěvku a celém správním řízení. Tuto zkušenost jsem přenesla do dalšího zaměstnání, kterým bylo chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s PAS, kde jsem se zorientovala ve specifických potřebách těchto dvou skupin klientů, v systému sociálních služeb. Tyto zkušenosti jsem dále přenesla do SPOLU Olomouc, kde jsem pracovala ve služně osobní asistence až do mé mateřské dovolené. Ve SPOLU jsem měla možnost pracovat s dětmi i dospělými s autismem, byla to pro mě velká výzva a zároveň obohacení, neboť právě tam jsem se dozvěděla o metodě videotréninku interakcí, kterou rodiče našich klientů měli možnost využít pro zlepšení vzájemného porozumění a při rozvoje v komunikaci. Metoda mě natolik nadchla, že jsem se rozhodla vstoupit do výcviku v době rodičovské dovolené. Metoda pozitivně ovlivnila jak můj osobní, tak i profesní život. Stala jsem se lepším rodičem dvou dětí a po rodičovské dovolené mi otevřela pomyslné dveře do JANa. Jsem moc ráda, že jsem právě tu.

Eva Kräuterová - pracovnice v sociálních službách sociální rehabilitace

118767796_306065304019449_5222624290025758833_n Během své profesní kariéry jsem pracovala v různých profesích, kde jsem se setkávala s lidmi s mentálním postižením. Tato skupina lidí mne zaujala a začala jsem se zajímat o sociální problematiku těchto lidí.

Dva roky jsem pracovala jako pracovník v sociálních službách s lidmi s mentálním postižením zpravidla těžkého až hlubokého stupně a poruchou autistického spektra, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.

V této práci vidím smysl a budoucnost

Mé motto: „Naděje vede k činnosti. Bez činnosti nelze žádnému našemu dítěti pomoci.“

Vzdělání:

Efektivní týmová spolupráce v sociálních službách (Ing. I. Osvaldová, 2018, 8h.)

Psaní záznamů v sociálních službách (TUDYTAM, z.s., 2019, 8h.)

Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky (TUDYTAM, z.s., 2019, 16h.)

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (Seduca, 2019, 150h)

Metoda šetrného zvládání klienta s rizikem v chování (Asociace průvodců v problematice rizikového chování, r.s., 2020, 36h.)

 

MgA. Eva Matušek - pracovnice v sociálních službách sociální rehabilitace

Fotka_5

Vystudovala jsem Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér sochařství.
Díky práci mojí mámy v ústavu sociální péče jsem měla od dětství přirozenou inkluzi. Při studiu jsem v této organizaci o prázdninách vedla keramické kroužky. Během rodičovské jsem absolvovala kurz pro asistenty pedagoga a ABA kurz. Po ukončení rodičovské jsem pracovala jako asistentka u muže, který žil s diagnózou Alzheimerova choroba. Když jsem viděla možnost se dál posunout a pracovat v JANu, ihned jsem se nadchla.
Práci s dětmi, které žijí s diagnózou porucha autistického spektra, beru jako velkou práci na sobě. Stejně jako moje děti jsou pro mě něco jako učitelé, kteří mě pobízí vidět věci jinak a hledat nové přístupy.
Ráda bych při své práci využila svoji výtvarnou tvorbu, práci s hmotou a pobyt v přírodě se zvířaty.

Mgr. Petra Michenková - psycholožka služby sociální rehabilitace

Petra Žváčková JAN Olomouc

Jsem studentkou posledního ročníku magisterského studia oboru Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň pracuji jako lektorka ve výtvarném Studiu Experiment. 
Ve své bakalářské a diplomové práci se zabývám integraci dětí s PAS do volnočasových aktivit a já sama již ve svých kroužcích vedu děti s PAS k výtvarné aktivitě. V organizaci Jdeme autistům naproti pravidelně pracuji jako asistentka při letních příměstských táborech a nyní vedu nácviky sociálních dovedností. 
Se staršími dětmi se snažím zapojovat i různé psychologické sebepoznávací techniky a ráda bych pomáhala rodičům a školám v rámci integrace a
sociální rehabilitace. S dětmi s PAS velmi ráda pracuji, práce s nimi mě upřímně baví a pociťuji, že mě každé dítě něčím obohatí a učí mě hledat správný přístup právě
k němu.

Vzdělávání:

2015 Test stromu – Mgr. Zdeněk Altman

2014 Artefiletika - Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

2018 Nové přístupy k dětem s problémovým chováním – Colin Newton a Derek Wilson Velká Británie

Mgr. Jaroslava Muzikantová, DiS. - fundraising

Jaroslava Muzikantová JAN Olomouc Vystudovala jsem Vyšší odbrornou školu, obor sociální práce v Pardubicích a poté Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce. Již při školních praxích jsem měla možnost pracovat s nejrůznějšími typy klientů a být součástí pracovních týmů různých sociálních služeb. Za veškeré tyto zkušenosti jsem svým bývalým zaměstnavatelům nesmírně vděčná, protože z těchto nabitých zkušeností můžu čerpat i v mém současném zaměstnání, ve kterém mám opět možnost naučit se o životě (a nejen tom pracovním) mnoho nového.

A po práci mám ráda legraci, hlavně se svými dětmi nebo na akcích zaměřených na život ve středověku.

Životní heslo: Když to nejde po dobrým, tak to nejde vůbec.

Vzdělávání:

Aktivizační techniky a práce s klientem ve SNOEZELEN prostředí

Konference Aktviní rodičovství

Individuální dárcovství v sociálních službách

Mgr. Veronika Postová - pracovnice v sociálních službách sociální rehabilitace/poradkyně rané péče

Img_20221001_102712_hdr

Moje cesta do JANa začíná zdánlivě v úplně jiném a nesouvisejícím oboru. Vystudovala jsem biochemii a analytickou chemii na přírodovědecké fakultě v Olomouci. Chemie mne fascinovala vždy především ve spojitosti s fungováním lidského těla. Po vysoké škole jsem pracovala v oblasti farmacie při výrobě a kontrole účinných látek na různé nemoci jako je rakovina prsu nebo roztroušená skleróza. Tato práce mne bavila a dávala mi smysl.

Nicméně, jak to často bývá, po narození syna se můj život obrátil vzhůru nohama, zamíchal s prioritami a postupně změnil můj pohled na život. Začala jsem studovat klinickou naturopatii - celostní a přírodní medicínu v Praze. Teprve propojení těla, mysli a duše mi dává smysl a dělá zázraky. Díky nutriční terapii, fytoterapii a celostnímu přístupu se synovi a tím pádem celé naší rodině velmi ulevilo.

Postupně nás život zavál do JANa, za což jsem nesmírně vděčná a děkuji za tuto pomoc a podporu každý den. Smysl mého života nyní vidím v pomoci dětem a jejich rodinám s tím, s čím pomoci chtějí a potřebují. Je to velká výzva a těším se na nové znalosti, zkušenosti a zážitky, které mi tato práce přináší a přinášet bude.

Mgr. Petra Plecová - poradkyně rané péče/psycholožka

19-1

Střední škola ve Zlíně zacílená na předškolní a mimoškolní vzdělávání dětí byla počátkem mé dlouhé cesty, která dále pokračovala směrem k našemu hlavnímu městu. Roční pomaturitní kurz zaměřený na psychologii a společenské vědy mě připravil na pětileté dobrodružství na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde jsem absolvovala obor psychologie. Úžasných pět let.

Během studia na univerzitě jsem měla možnost dva roky docházet do MŠ Blanická, která se věnuje dětem s PAS. Dále jsem absolvovala v rámci projektu SPOLU dobrovolnickou činnost v Psychiatrické léčebně ve Šternberku na psychosomatickém oddělení a oddělení závislostí. Po škole jsem rok pracovala jako asistent pedagoga v Montessori smíšené třídě (1. – 3. tř.). Během tohoto roku jsem absolvovala kurzy Lindy Cecavové, která je odbornicí na děti s PAS, dále Son-Rise kurz Start-Up, kurz zaměřený na budování týmu dle metod Marie Montessori. Také jsem se seznámila s koncepcí senzorické integrace a jejím ohromným vlivem na děti s autismem. Zúčastnila jsem se konference zacílené na možnosti vzdělávání dětí ve 21. století a přednášek zaměřující se na psychickou pohodu člověka.

Ve svém volném čase ráda jezdím na kole, na bruslích, hraji na kytaru, flétnu, kreslím. Miluji chvíle se svou rodinou, která vždy stojí při mně ať se děje, co se děje.

Absolvované kurzy a konference:

Konference Štěstí v Praze (2018)

Konference vzdělávání pro 21. století (2021)

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice – Úvod do tématiky (2020)

Building Deliberately Developmental Teams: Montessori Institute Prague (32 hod)

Webináře Lindy Cecavové:

  • Jak najít a využít vnitřní motivaci u dítěte s autismem (2020)
  • Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem (2020)
  • Základy vývojové hry pro děti s PAS (2021)

The Son-Rise Program Start-Up - 30 hod (2021)

Mgr. Kateřina Skopalová - poradkyně rané péče

25 Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci a po studiu chvíli žila v zahraničí.

Práci s dětmi a mladými lidmi jsem si vyzkoušela během studia jako dobrovolník, a také na příměstském táboře JANu. Již tam mě napadlo, že bych se v budoucnu ráda věnovala oblasti PAS. Dnes je to pro mě výzva i radost zároveň. Těší mě, že mohu pracovat v oboru, kde se učím každý den, kde je důležitá svědomitost, ale také otevřenost a empatie.

Baví mě inspirovat se lidmi kolem sebe, kteří mají ,,věci jinak“, než je zvykem, a chodit naproti.

Mgr. Zuzana Svobodová - poradkyně rané péče/sociální pracovnice služby sociální rehabilitace

F84ced9b-fa66-4981-ab51-959a4a7b14a8 Vystudovala jsem mezioborové studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, obor pedagogika – bohemistika. Poté jsem pracovala na Střední škole sociální péče jako učitelka českého jazyka a osobnostní výchovy.

Už během studií jsem se začala také věnovat canisterapii, která mě přivedla k práci nejen s lidmi s PAS. Nesmírně mě ta práce nabíjela a měla jsem možnost se začít v této problematice orientovat a vzdělávat. Nejvíce jsem se ale naučila od svého syna, kterému byly diagnostikovány poruchy autistického spektra. Díky této zkušenosti jsem mohla dál studovat, hledat cesty, ptát se a objevovat tento tajuplný svět. To mi umožnilo v sobě objevit velkou trpělivost a laskavost, která našim životům často chybí. 

Proto jsem se taky rozhodla jít cestou poradce rané péče. Vše, co jsem poznala a naučila se díky svému synovi, chci předat dál. Pomoci rodinám, které jsou na začátku. Pomoci jim uchopit svůj život. Pomoci jim zvládat různé situace, vyslechnout, podpořit. A nejen jim.

Moc mě baví hledat motivaci, která mi pomůže dítě rozvíjet. Ráda vymýšlím a vytvářím vzdělávací aktivity pro děti s autismem.

Vzdělávání:

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice - úvod do tématiky

Úvod do Neuro-vývojové stimulace - Pohybem se učíme

Letní škola ABA

Terapie problémového chování lidí s mentálním postižením nebo autismem

Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem

Stáž v terapeutickém centru Abiátko v Košicích (ABA)

Úvod do Aplikované Behaviorální Anlazýzy  - přípravný kurz pro behaviorální techniky RBT

Znakový jazyk, Program celoživotního vzdělávání UP Olomouc

Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti, rekvalifikační kurz, SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o.

Workshop „Rozvoj hrou“ (Jak pomoci lidem nejen s poruchou autistického spektra skrze nenásilnou terapeutickou hru)

Kurz Pohybem se učíme - neuro-vývojová stimulace ve školní praxi

ABA - praktický nácvik protokolů

I. stupeň v Handle terapii

Matematika plná činností

Mgr. Michal Šmíd - sociální pracovník služby sociální rehabilitace/poradce rané péče

P5080054-1

Celý můj život je úzce spojený se sportem. Po absolvování sportovního gymnázia v Jilemnici jsem vystudoval obor Aplikované pohybové aktivity na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci.

Již během studia jsem měl možnost sbírat cenné zkušenosti a rozvíjet se díky práci v organizaci SPOLU Olomouc, kde jsem se aktivně zapojoval především do pohybových programů a plaveckého programu. V rámci dalších aktivit i při studiu jsem spolupracoval např. na organizaci sportovních dnů pro osoby se zdravotním postižením při Olomouckém majálesu UP, sportovních akcí speciálních olympiád nebo  v celé Evropě výjimečné akci Expedice PřesBar. 

Po dobu 3 let jsem dostal šanci pracovat na projektu Katedry aplikovaných pohybových aktivit, jehož cílem bylo podpořit inkluzivní vzdělávání žáků se SVP v hodinách tělesné výchovy, plaveckých kurzech, lyžování atd.m, a tím uplatňovat jejich práva na vzdělávání a sport společně se svými vrstevníky. 

Práce pro JAN je mi velikou výzvou a je mi ctí být součástí takového skvělého kolektivu. Na mé profesní cestě mě doprovází motto: „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“ 

Ve volné chvíli si rád pustím rockovou muziku, učím se hrát na basovou kytaru, rád si zajdu do přírody či vyrazím na kole. V létě rád trávím čas s dětmi na táborech, v zimě mě baví lyžovat s monoski. 

 

Vzdělávání: 

Licenční kurz: Masér pro sportovní a rekondiční masáže – MAVO s.r.o.

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením – SPOLU Olomouc

Licenční kurz: Instruktor monoski – FTK UP

Metodika outdoor i indoor aktivit v APA – FTK UP

Konference Pohyb a zdraví – Olomouc 2017

Konference Adapted Physical Activity through the lifespan – Praha 2017

Seminář psychomotoriky: „Jak se hravě propojit se sebou a svým tělem“ – Ústí nad Labem 2018

Konference Psychomotoriky v Ústí nad Labem – 2019

Aktivizační techniky a práce s klientem ve Snoezelen prostředí

 

Mgr. Beata Tobolová - poradkyně rané péče/sociální pracovnice služby sociální rehabilitace

Beata Tobolová JAN OlomoucVystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – komunikační techniky, a následně navazující studium na MU v Brně, obor speciální pedagogika pro více vad.

Po absolvování jsem učila v praktické škole jednoleté pro žáky s kombinovaným postižením a autismem.

Během mých studijních let v Olomouci jsem začala působit v organizaci JAN jako dobrovolník a později jako asistent na letních příměstských táborech. Nyní pro JAN z.s. pracuji jako poradce rané péče a povedlo se mi získat nejcennější titul – paní doktorka na hračky!

Práci s dětmi s autismem vnímám jako obrovskou životní lekci, kdy ony jsou mými učiteli a já se snažím být trpělivým žákem.

 

Vzdělávání:

Odborný seminář Individualizovaná auditivní stimulace podle Dr. Johansena

Nástavbový kurz Bazální stimulace (akreditovaný kurz MPSV)

Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme

Kurz Pohybem se učíme – Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi

Vzdělávací seminář Práce s klienty s problémovým chováním

Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy

(akreditovaný kurz MŠMT)

Využití nových komunikačních technologií usnadňujících dorozumívání osobám s PAS

(akreditovaný kurz MPSV)

Základní kurz Bazální stimulace (akreditovaný kurz MPSV)

Úvodní seminář Základy Movement Lesson s Michelle Turner

Využití ABA při výchově a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra

Základní kurz HANDLE® přístupu (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení)

Rekvalifikační kurz českého znakového jazyka – Unie neslyšících Olomouc

Mgr. Iveta Valentová, Ph.D. - poradkyně rané péče

107373504_574454473459551_8418314251323959206_n Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – matematika. Pracovala jsem dříve s dětmi a dospělými primárně s mentálním postižením v občanském sdružení SPOLU Olomouc. Ale první dítě, kterému jsem ve SPOLU poskytovala podporu, byl kluk s autismem. Kontakt s jeho celou rodinou byl pro mě cennou zkušeností pro porozumění jejich přáním a potřebám. Co mi tato příležitost poskytla? Možnost zastavit se v našem rychlém a následně často chaotickém životě, honbě za úspěchem a výkonem a „jen“ vnímat a ladit se na toho „slabšího“ dle preferovaných hodnot naší pomýlené společnosti.

Když jsem se z Olomouce přestěhovala do Mohelnice a po mateřské dovolené jsem získala několik dalších profesních zkušeností v rámci projektů realizovaných pedagogickou fakultou zaměřených na podporu společného vzdělávání a podporu práce asistentů pedagoga. Nové zkušenosti jsem získala i v pracovní pozici sociálního pracovníka městského úřadu, veřejného opatrovníka a kurátora pro dospělé. 

Pro moji nejčerstvější profesní dráhu se stal významně určující výcvik ve videotréninku interakcí (VTI), který obohatil můj profesní i osobní život téměř ve všech směrech. Výsledky spolupráce metodou VTI považuji pro rodiče, sociální či pedagogické pracovníky za nejefektivnější, se kterými jsem se v praxi setkala.

Propojení mé první pracovní zkušenosti (kontakt s dítětem s autismem) a přání využívat aktivně práci s videozáznamem a tréninkem komunikačních dovedností mě přivedlo do organizace JAN, která hledá a vítá nové možnosti, jak zvyšovat kvalitu života dětí a dospělých s poruchami autistického spektra.

 

Bc. Václava Dostálová Zimová - administrativní pracovnice

Václava Zimová JAN Olomouc

Pocházím z Hranic na Moravě. Vystudovala jsem na pedagogické fakultě UP v Olomouci jednooborově německý jazyk a následně na VOŠ Caritas obor ošetřovatelství. Později jsem absolvovala kurzy účetnictví. V průběhu let jsem pracovala v domově seniorů, v hospicu, po mateřské dovolené jsem se věnovala práci v dětských skupinách jako „teta“.

V organizaci JAN z.s. jsem zakotvila v roce 2013 jako administrativní síla a zde jsem se mnohému naučila – od praxe v používání účetního programu a zásad účetní práce v neziskovce, přes „papírování“ všeho druhu a komunikaci s úřady až po dotační administrativu včetně elektronických systémů.

V JANu tvoříme tým – naše pestré charaktery a schopnosti se doplňují, jdeme cestou nacházet to, co nás vzájemně spojuje.

Ve dnech osobního volna věnuji čas knihám, tanci, putování krajinou, setkávání s přáteli a svým nejbližším.

Vzdělávání:

Účetnictví a daňová evidence

Kurzy v rámci projektu „Rodina i práce“

Seminář „Proč mají děti vyrůstat v rodinách a ne v ústavech“

Semináře Montessori pedagogiky

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc