Mgr. Markéta Jandeková - vedoucí organizace

Marketa   Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor bakalářský německý jazyk a Filozofickou fakultu UP, jednooborovou magisterskou bohemistiku. Během dalších let jsem absolvovala mnoho certifikovaných seminářů a kurzů. Přesto tvrdím, že našimi největšími učiteli jsou děti s PAS.

Jsem spoluzakladatelkou organizace JAN z.s. - motivací mi byla moje dnes již dospělá dcera, která se narodila jako zdravá, ale postupně se u ní projevila porucha autistického spektra.

V organizaci pracuji jako vedoucí a také poradce rané péče - pedagog. Jsem zodpovědná za všechny výkazy a tabulky, které odevzdáváme - a že jich není málo. Také píšu granty a hledám možnosti rozvoje pro další roky.

Mám v oblasti PAS vizi, nápady, zkrátka invenci. Hlavní ideou jsou pro mě možnosti. Je důležité, aby děti a dospělí s PAS měli možnost volby mezi kvalitními službami - ať už sociálními, zdravotními, volnočasovými - komunitními. Zatím je to spíš výběr z nouze, ne pestrá nabídka. Postrádáme větší začlenění do společnosti! Lidé s PAS často nepotřebují tak speciální věci, a pokud ano, spousta se jich dá uskutečnit v běžném prostředí - s vrstevníky. Nehledejme to, co nás vyčleňuje, ale to, co nás vzájemně spojuje - a toho je mnoho.

Ve volných chvílích mám ráda divadlo, kulturu a lidi !

Vzdělávání:

Kvalita v sociálních službách a management kvality /66hod., Centrum komunitní práce

Nezávislé zprostředkování /64hod., Quip – společnost pro změnu

Mezinárodní konference v rámci projektu „Pojďme do toho společně II“ /14hod., Vzdělávání s.r.o

Komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb /16hod., Vzdělávání s.r.o.

Práce s klienty s problémovým chováním /8hod., APLA

Motivace jako prostředek efektivního zapojení do prac. činností u osob s PAS /8hod., Vzdělávání s.r.o.

Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality v soc. Službách /7hod., Neziskovky o.p.s.

Základy HANDLE přístupu /12hod., The Handle institute

Totální komunikace /8hod., Quip – společnost pro změnu

Školení v metodách alternativní komunikace /3hod., Logo o.s.

Vytváření inkluzivní školy /16hod., Rytmus

Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) /8 hod., Zřetel s.r.o.

Rozvoj hrou /20hod., Cecavová Linda

Konference „Tam, kde postižení není překážkou...“ /Rytmus

Konference pracovníků v rané péči /Společnost pro ranou péči

Mgr. Sylva Kočí - vedoucí rané péče

Sylva-web

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – matematika. Pracovala jsem nejdříve s dětmi a dospělými s mentálním handicapem.   

Po mateřské dovolené se cíleně orientuji na problematiku autismu, která mě nesmírně přitahuje. Hodně přemýšlím nad tím, proč jsou děti s autismem tak krásné (nestigmatizované) a proč jich tolik přibývá. Dnes jsem přesvědčená, že je to proto, aby lidstvu ukázaly, že je naše společnost nemocná. Nemocná právě v tom, v čem jsou „nemocní“ autisté. Lidstvo má nemocné vztahy, lidé se stále více separují, komunikují přes stroje, jeden druhého zdánlivě nepotřebuje. Jen vzácně vidíme krásné vztahy v rodině, ve škole, v práci…..

Myslím, že autisté jsou tady, aby ukázali na skutečný problém. A my se je snažíme pomocí nejrůznějších terapií vrátit k nám, vrátit do reálných vztahů, chceme, aby s námi komunikovali, aby s námi prožívali ty nejobyčejnější věci denního života. Ano, to chceme pro děti s autismem……ale chceme to vlastně všichni, naučit se, jak dobře a s láskou žít ve vztazích ten úplně obyčejný život. Proto děkuji všem dětem s autismem, které nejen mě už tolik naučily.  

Vzdělávání:

Odborný kurz Vývojová dysfázie

Kurz Systemická terapie očí

Vzdělávací program Úvod do metody VTI

Odborný seminář Individualizovaná auditivní stimulace podle Dr. Johansena

Odborný seminář Neuro-vývojové stimulace

Stáž v Centru behaviorálních terapií, Zabrzo, Polsko, terapie ABA

Úvod do Aplikované Behaviorální Analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky RBT

Stáž Aplikované Behaviorální Analýzy v terapeutickém centru ABiTko, Košice

Školení Seznámení s metodami práce Centra terapií behaviorálních

Vzdělávací seminář Práce s klienty s problémovým chováním

Vzdělávací program Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS

Workshop Kolaborativní praxe ve školách a jiných vzdělávacích kontextech

Kurz Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy

Vzdělávací program Systém Body-Mind Centering a jeho využití při práci s dětmi s postižením

Odborný seminář Obnova lásky v rodině

Vzdělávací program Tvorba multisenzorického prostředí a pomůcky pro rozvoj smyslů

Odborný seminář Diagnostika dětí s PAS

Vzdělávací akce Nácviky sociálních dovedností

Přednáška Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem

Školení Metody alternativní komunikace

Odborný seminář Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu 

Mgr. Beata Tobolová - metodička rané péče

Beata

 Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – komunikační techniky, a následně navazující studium na MU v Brně, obor speciální pedagogika pro více vad.

Po absolvování jsem učila v praktické škole jednoleté pro žáky s kombinovaným postižením a autismem.

Během mých studijních let v Olomouci jsem začala působit v organizaci JAN jako dobrovolník a později jako asistent na letních příměstských táborech. Nyní pro JAN z.s. pracuji jako poradce rané péče a povedlo se mi získat nejcennější titul – paní doktorka na hračky!

Práci s dětmi s autismem vnímám jako obrovskou životní lekci, kdy ony jsou mými učiteli a já se snažím být trpělivým žákem.

 

Vzdělávání:

Odborný seminář Individualizovaná auditivní stimulace podle Dr. Johansena

Nástavbový kurz Bazální stimulace (akreditovaný kurz MPSV)

Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme

Kurz Pohybem se učíme – Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi

Vzdělávací seminář Práce s klienty s problémovým chováním

Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy

(akreditovaný kurz MŠMT)

Využití nových komunikačních technologií usnadňujících dorozumívání osobám s PAS

(akreditovaný kurz MPSV)

Základní kurz Bazální stimulace (akreditovaný kurz MPSV)

Úvodní seminář Základy Movement Lesson s Michelle Turner

Využití ABA při výchově a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra

Základní kurz HANDLE® přístupu (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení)

Rekvalifikační kurz českého znakového jazyka – Unie neslyšících Olomouc

Mgr. Zuzana Svobodová - poradkyně rané péče

Vystudovala jsem mezioborové studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, obor pedagogika – bohemistika. Poté jsem pracovala na Střední škole sociální péče jako učitelka českého jazyka a osobnostní výchovy.

Už během studií jsem se začala také věnovat canisterapii, která mě přivedla k práci nejen s lidmi s PAS. Nesmírně mě ta práce nabíjela a měla jsem možnost se začít v této problematice orientovat a vzdělávat. Nejvíce jsem se ale naučila od svého syna, kterému byly diagnostikovány poruchy autistického spektra. Díky této zkušenosti jsem mohla dál studovat, hledat cesty, ptát se a objevovat tento tajuplný svět. To mi umožnilo v sobě objevit velkou trpělivost a laskavost, která našim životům často chybí. 

Proto jsem se taky rozhodla jít cestou poradce rané péče. Vše, co jsem poznala a naučila se díky svému synovi, chci předat dál. Pomoci rodinám, které jsou na začátku. Pomoci jim uchopit svůj život. Pomoci jim zvládat různé situace, vyslechnout, podpořit. A nejen jim.

Moc mě baví hledat motivaci, která mi pomůže dítě rozvíjet. Ráda vymýšlím a vytvářím vzdělávací aktivity pro děti s autismem.

Vzdělávání:

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice - úvod do tématiky

Úvod do Neuro-vývojové stimulace - Pohybem se učíme

Letní škola ABA

Terapie problémového chování lidí s mentálním postižením nebo autismem

Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem

Stáž v terapeutickém centru Abiátko v Košicích (ABA)

Úvod do Aplikované Behaviorální Anlazýzy  - přípravný kurz pro behaviorální techniky RBT

Znakový jazyk, Program celoživotního vzdělávání UP Olomouc

Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti, rekvalifikační kurz, SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o.

Workshop „Rozvoj hrou“ (Jak pomoci lidem nejen s poruchou autistického spektra skrze nenásilnou terapeutickou hru)

Mgr. Zuzana Gattnarová - poradkyně rané péče

Vystudovala jsem fakultu tělesné kultury UP v Olomouci, obor aplikovaná tělesná výchova v bakalářském studijním programu a aplikované pohybové aktivity v oboru magisterském.

Již při studiu jsem začala pracovat na zkrácený úvazek jako asistent pedagoga pro chlapce s mentálním postižením a následně na plný úvazek pro chlapce s PAS. Zde jsem se s autismem potkala v praxi poprvé a při volbě dalšího zaměstnání jsem měla jasno. Jsem moc ráda, že můžu být součástí tak skvělého týmu a pracovat zde jako poradce rané péče pro děti s autismem.

Ve volném čase se věnuji zvířatům, které bych chtěla také zapojit do mé práce s dětmi s PAS. Zvířata nabízejí široké možnosti ke zlepšení mnoha oblastí lidského života a zdraví. Dokáží vnímat spoustu informací, o kterých my nemáme tušení.

Vzdělávání:

 Konference pracovníků v rané péči /Společnost pro ranou péči

 Letní škola ABA

 Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT)

 Senzomotorika – úvod do problematiky

 Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí

 Regenerační a sportovní masáže

 Konference pracovníků v rané péči /Společnost pro ranou péči

 

Mgr. Jana Božičevičová - poradkyně rané péče

Vystudovala jsem Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře v bakalářském studiu a obor Sociální pedagogika v magisterském studiu.

Během studia byl mému synovi diagnostikován dětský autismus a začal se mi dost zásadně měnit celý můj život. Zjistila jsem, že člověk padá na samé dno, aby se mohl pořádně odrazit. Syn mě naučil vnímat svět jinak a je mým největším učitelem.

Práci poradce rané péče považuji za poslání. Těší mě, že mohu pomáhat rodinám dětí s PAS opět najít pevnou půdu pod nohama, předat jim vše, co jsem se naučila nejen díky svému synovi a podpořit je v nelehkých životních situacích. 

Vzdělávání:

I. stupeň v HANDLE terapii - pod vedením Paula a Jany Baptie

Využití Aplikované Behaviorální Analýzy (ABA) při výchově a vzdělávaní dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami

Aktivizační techniky a práce s klientem ve SNOEZELEN prostředí

Letní škola ABA - Aplikovaná behaviorální analýza – Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí, pod vedením Amiris Dipuglia, MD, BCBA

Senzomotorika – úvod do problematiky

Mgr. Petra Žváčková - psycholožka, služba sociální rehabilitace

Foto-petra-zvackova

Jsem studentkou posledního ročníku magisterského studia oboru Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň pracuji jako lektorka ve výtvarném Studiu Experiment. 
Ve své bakalářské a diplomové práci se zabývám integraci dětí s PAS do volnočasových aktivit a já sama již ve svých kroužcích vedu děti s PAS k výtvarné aktivitě. V organizaci Jdeme autistům naproti pravidelně pracuji jako asistentka při letních příměstských táborech a nyní vedu nácviky sociálních dovedností. 
Se staršími dětmi se snažím zapojovat i různé psychologické sebepoznávací techniky a ráda bych pomáhala rodičům a školám v rámci integrace a
sociální rehabilitace. S dětmi s PAS velmi ráda pracuji, práce s nimi mě upřímně baví a pociťuji, že mě každé dítě něčím obohatí a učí mě hledat správný přístup právě
k němu.

Vzdělávání:
2015 Test stromu – Mgr. Zdeněk Altman
2014 Artefiletika - Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
2018 Nové přístupy k dětem s problémovým chováním – Colin Newton a Derek Wilson Velká Británie

Mgr. et Mgr. Petra Králová - poradkyně rané péče

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika (logopedie, surdopedie) na PdF MU v Brně a zároveň na FF UP v Olomouci obor psychologie. Již během studií jsem získávala cenné zkušenosti jako dobrovolník či pracovala s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci denního stacionáře na logopedické klinice.

Dříve jsem pracovala jako asistentka pedagoga ve třídě s holčičkou s PAS. Takto po dobu dvou let jsem jí byla průvodcem, oporou a ona mě mnoho naučila nejen o trpělivosti. Posléze jsem se zaměřila na tématiku dětí předškolního věku a založila dětskou skupinu jako formu předškolního zařízení, kde mohou děti pobývat v malém kolektivu s výraznou podporou individuálních potřeb.

V současné době pracuji jako poradce rané péče JAN z.s. a zároveň jako školní speciální pedagog na základní škole. Mohu tak vnímat téma inkluze z dalšího pohledu a být k dispozici rodinám starších dětí, učitelům, asistentům a hlavně žákům samotným. 

Ve volném čase zbožňuji pohyb, čas s přáteli, výlety a přírodu...Nejlépe vše dohromady.

Vzdělávání: 

Úvod do Neuro-vývojové stimulace a Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi - Pohybem se učíme - Marja Volemanová (8 a 17 hodin)

 Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. (80 hodin)

 Letní škola ABA - Aplikovaná behaviorální analýza – Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí, pod vedením Amiris Dipuglia, MD, BCBA

 Senzomotorika – úvod do problematiky

 Nové přístupy k dětem s problémovým chováním – Colin Newton a Derek Wilson (Velká Británie)

 Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (14 hodin)

 Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz behaviorální techniky  (RBTTM) (40 hodin)

 KUPOZ 1  práce s programem pro rozvoj pozornosti (6 hodin)

 Vývojová dysfázie (OS LOGO Brno)

 Úvod do HANDLE (6 hodin) a Základy HANDLE přístupu (12 hodin)

 kurz Kognitivní rehabilitace u neurologických typů onemocnění (40 hodin, Neurologická klinika FN Ostrava)

 kurz Psycholog ve zdravotnictví (akreditace MZ, 200 hodin odborné praxe)

 kurz Základy krizové intervence tváři v tvář pro pracovníky ze služeb sociální prevence (48 hodin, "D" občanské sdružení Liberec)

 

 

Mgr. Marcela Šotolová - poradkyně rané péče a vedoucí služby sociální rehabilitace

060

Pocházím z Hradce Králové, ale když jsem v Olomouci dostudovala na FF UP, už jsem zůstala. Pracovala jsem v knihovně i na jedné z fakult. Když jsem se chystala po narození třetího potomka zpátky do zaměstnání, pochopila jsem, že nastal čas na změnu. Absolvovala jsem obor Sociální práce opět na UP a stala jsem se součástí týmu snů. Každý den je pro mne výzvou, učím se poznávat sebe i ty, s nimiž se setkávám.

Motto: Věci jsou často jinak, nežli se na první pohled zdají, a jednoduché cesty nejsou vždy ty správné.

Vzdělávání: 

Základní postupy v aplikované behaviorální analýze (Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA)

Mgr. Radka Hájková - externí konzultantka

 Vystudovala jsem obor fyzioterapie na LF MU v Brně a následně na FF UP v Olomouci obor psychologie. Po škole jsem měla možnost získávat zkušenosti s krizovou intervencí na Lince důvěry a postupně jsme se seznamovala s problematikou PAS v pražském AUTcentru.

V současné době jsem zaměstnána jako poradce rané péče JAN z.s. a zároveň pracuji v Neurologicko kognitivně behaviorálním centru, kde se snažíme pomocí komplexního přístupu pomáhat lidem s neurologickými obtížemi. Mou velkou zálibou jsou vzdělávací aktivity. Od července nastupuji do dálkového studia ABA přístupu na Floridském technickém institutu.  Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) vnímám jako jeden z nejzásadnějších přístupů v problematice dětí s PAS. Věřím, že díky ní můžeme se všemi dětmi dělat úžasné pokroky.

V současné době jsem taktéž v psychoterapeutickém výcviku v Rodinné a systemické terapii, která pomáhá obohacovat mou práci nejen s dětmi, ale s celým rodinným systémem, do kterého při našich intervencích často vstupujeme. Téma autismu a podpora rodin, které se každý den potýkají s tímto onemocněním, je pro mne srdeční záležitostí. Vidím velký smysl v naší snaze rozvinout ABA přístup v ČR a založit komplexní centrum, které by bylo velkou nadějí pro mnoho rodin v našem kraji.

 

 

 

Vzdělávání:

Kurz Vývojová dysfázie

Stáž: Centrum pro kognitivní poruchy, neurologická ambulance FN - kognitivní trénink)

Praxe: ABA přístup pod vedením supervizorky Anne Quesnell BCBA

Senzorická integrace 1/2/3

Úvod do aplikované behaviorální analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky RBTTM

Neuro-vývojová stimulace v školní praxi - pod vedením Marji Volemanové

Workshop Učení komunikačních dovedností u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami - pod vedením certifikovaného behaviorálního analytika Dr.Vincenta J. Carbona, Ed.D, BCBA-D

Výcvik v Internetovém poradenství

I. a II. stupeň v HANDLE terapii - pod vedením Paula a Jany Baptie

Psychoterapeutický výcvik v Rodinné terapii – Institut rodinné terapie, Praha

Kurz Psycholog ve zdravotnictví

Přípravný kurz ke zkoušce Poradce pro pozůstalé

Kurz Kompletní krizové intervence (tváří v tvář a po telefonu)

 

Bc. Václava Zimová - administrativní pracovnice

Pocházím z Hranic na Moravě. Vystudovala jsem na pedagogické fakultě UP v Olomouci jednooborově německý jazyk a následně na VOŠ Caritas obor ošetřovatelství. Později jsem absolvovala kurzy účetnictví. V průběhu let jsem pracovala v domově seniorů, v hospicu, po mateřské dovolené jsem se věnovala práci v dětských skupinách jako „teta“.

V organizaci JAN z.s. jsem zakotvila v roce 2013 jako administrativní síla a zde jsem se mnohému naučila – od praxe v používání účetního programu a zásad účetní práce v neziskovce, přes „papírování“ všeho druhu a komunikaci s úřady až po dotační žádosti rané péče na obce a města.

V JANu tvoříme tým – naše pestré charaktery a schopnosti se doplňují, jdeme cestou nacházet to, co nás vzájemně spojuje.

Ve dnech osobního volna věnuji čas knihám, tanci, putování krajinou, setkávání s přáteli a svým nejbližším.

Vzdělávání:

Účetnictví a daňová evidence

Kurzy v rámci projektu „Rodina i práce“

Seminář „Proč mají děti vyrůstat v rodinách a ne v ústavech“

Semináře Montessori pedagogiky

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan.olomouc@gmail.com

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc