TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY U OSOB S AUTISMEM

 • APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA

Vědní obor, který se zabývá chováním a učením. Aplikovatelný nejen pro cílovou skupinu osob s PAS. Využívá principy teorie učení s cílem zlepšit sociálně významné chování. V praxi se jedná o velmi účinnou systematickou psychoterapeutickou práci s dítětem s PAS. Jako taková je dnes považována v celosvětovém měřítku za jednu z nejúčinnějších terapeutických přístupů v rozvoji osob s PAS. Doporučuje se 30-40 hodin terapie týdně.

 • FLOORTIME

Terapie, která využívá behaviorální techniky, podporuje rozvoj emočních a intelektuálních schopností, bere v úvahu senzomotorické charakteristiky dítěte. Doporučuje se 6-8 sezení/den (1 sezení = 20-30min), nejlépe doma. Tento program podporuje zdravý a emocionální a duševní vývoj dítěte.

 • STRUKTUROVANÉ UČENÍ

Je uplatňováno ve většině zemí, vnáší jasná pravidla a řád do procesu učení. Znamená jasné uspořádání prostoru, ve kterém se člověk s PAS pohybuje. Místo nejistoty a zmatku nastupuje logičnost, řád a pocit jistoty.

 • TEACCH PROGRAM

Funguje v USA už několik desítek let. Základem je včasná diagnóza. Aplikuje se snadno do stávajícího systému školství.

Fyzická struktura: jasná organizace fyzického prostoru a pracovních úkolů.

Vizuální podpora: informace ve vizuální podobě (barevné obrázky, schémata, denní režimy, barevné kódy….)

Zajištění předvídatelnosti: vizuální znázornění času,posloupnost daných činností.

Strukturovaná práce pedagoga: postupy a výsledky práce jsou pečlivě dokumentovány, jsou vypracovávány individuální plány,rodič a terapeut spolupracuje.

Práce s motivací: Používají se materiální odměny (sladkost, oblíbená hračka, činnost)

 • HANDLE PŘÍSTUP

Je to celostní přístup k neurovývoji a efektivitě učení. Vychází z přesvědčení, že nervový systém je schopný se neustále adaptovat. Vytváří pro každého klienta individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivit, které posilují oslabené funkce prostřednictvím pravidelné, jemné a pozvolné stimulace.

 • NEURO-VÝVOJOVÁ TERAPIE

Upozorňuje na významnou příčinu problémů učení a chování, kterou jsou přetrvávající primární reflexy. Nabízí dlouhodobý program cvičení, pomocí kterých jsou tyto reflexy přirozeně potlačeny, což umožní správný vývoj posturálních reflexů a nastartuje tak celkový vývoj dítěte. Tento program trvá zhruba 30 týdnů. 

 • SON-RISE PROGRAM

Jedná se o program domácího vzdělávání dětí a dospělých s autismem. Tento program považuje lásku a hluboký respekt k člověku za nejdůležitější faktor ovlivňující motivaci dítěte k učení. Vytváří nejprve bezpečné, láskyplné prostředí, které pomáhá vytvořit si s dítětem pouto a potom aplikuje  konkrétní vzdělávací strategie. Tento program je velmi intenzivní Využívá základních sedmi principů učení:

Joining – připojování se k rituálům a činnostem dítěte

Využívání motivace dítěte

Energie, entuziasmus a nadšení pro hru

Učení pomocí interaktivní hry

Bezpředsudkový a optimistický přístup

Rodič jako hlavní terapeut

Vytvoření bezpečného a klidného prostředí pro dítě.

 

 • NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Jedná se o soubor praktických nácviků sociálních a komunikačních dovedností, které jsou primárně zaměřené na osoby s Aspergerovým syndromem. Může se jednat o individuální formu nácviku, mnohem častěji však jde o skupinový nácvik. Mezi základní témata patří: porozumění emocím, jejich zvládání, schopnost empatie, interakce s druhými lidmi – navazování kontaktu, konverzace, seberegulace aj., nácvik řešení problémů, nácvik praktických sociálních dovedností.

 • VIDEONÁCVIK INTERAKCÍ

Je to metoda využívaná jako prevence, krátkodobá intervence či terapie při poruchách komunikace nebo při řešení vztahových problémů v daném systému.Cílem je identifikovat, aktivovat a rozvíjet naladěnou interakci, podpořit žádoucí změnu a tím rozšířit komunikační kapacitu a potenciál zúčastněných. Prakticky videotrenér přijíždí do rodiny na základě konkrétní zakázky a natáčí něco, co je lepší než obvykle. Z analyzované nahrávky vybírá okamžiky, které jsou stěžejní pro kvalitní interakci a které mohou výrazně pomoci jako učební materiál pro všechny zúčastněné.

 • PODPŮRNÉ TERAPIE

Herní terapie, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie, arteterapie, relaxace, ergoterapie, fyzioterapie, farmakoterapie.

 • DIETICKÁ OPATŘENÍ

Úspěchy vědecky neprokázány, zkušenosti rodičů jsou veskrze pozitivní.

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan.olomouc@gmail.com

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc