Raná péče JAN-Olomouc o.s.

Posláním rané péče JAN-Olomouc o.s. je provázet rodinu s dítětem s poruchou autistického spektra od 1 roku do 7 let věku dítěte. Poskytovanou službou podpořit vývoj dítěte a tím pomáhat vést důstojný a plnohodnotný život celé rodině směřující k jejímu sociálnímu začlenění . Při poskytování služby klademe důraz na možnost volby, partnerství a projevování úcty vůči uživateli. Raná péče je poskytována terénní formou v rodinném prostředí, případně ambulantní formou v zařízení občanského sdružení JAN- Olomouc o.s.

Cíle rané péče JAN-Olomouc o.s.

1. Vyhledávání rodin s dětmi raného věku s poruchou autistického spektra.

2. Vhodným posílením nejvíce postižených vývojových oblastí a senzomotorickou stimulací snížit vliv daného postižení.

3. Napomoci pečujícím osobám získat přehled v problematice PAS, uvědomit si existenci možností pomoci a podpořit tak rodinu v její stabilitě.

4. Vytváření podmínek pro začlenění dítěte do výchovných a vzdělávacích institucí a do běžného sociálního prostředí.

5. Zachováním přirozeného prostředí dítěte podpořit jeho harmonický psychosociální vývoj.

Pro koho je raná péče určena?

Cílovou skupinou služby raná péče JAN-Olomouc o.s. jsou rodiny dětí s PAS od 1 roku až do 7 let věku dítěte  z Olomouckého kraje.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Výchovné, vzdělávaví a aktivizační činnosti podporující vývoj dítěte,
 • Specializované poradenství v oblasti PAS pro rodiče i veřejnost (e-mailem, po telefonu, osboně),
 • Základní sociální poradenství (např. v oblasti nároků na příspěvky pro zdravotně postižené),
 • Doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte (např. zařazení do vzdělávací instituce),
 • Půjčování pomůcek a odborné literatury,
 • Setkávání rodin, výměna zkušeností,
 • Doplňkové služby (MC Janíček, Letní příměstský tábor aj.).Principy poskytované sociální služby

Při poskytování nabízené sociální služby jsou respektovány tyto principy:

PRINCIP DŮSTOJNOSTI:

 • respektování individuality uživatele služby a kulturní, sociální a výchovné specifika každé rodiny,
 • jednání s rodinami dětí s PAS probíhá v každé situaci dle zásad partnerství!,
 • respektování a naplňování Charty práv osob s autismem, která byla přijata na 4. kongresu Autism-Europe v Haagu dne 10.5.1992,
 • nezastupitelný je ohleduplný, vstřícný, tolerující a laskavý postoj k osobám s PAS.

PRINCIP OCHRANY SOUKROMÍ UŽIVATELE:

 • během konzultace v domácím prostředí uživatele služby vstupuje pracovník služeb rané péče pouze na ta místa, kam je zván,
 • veškeré informace o uživateli jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem,
 • s dokumentací se nakládá jako s důvěrným materiálem.

PRINCIP PARTNERSTVÍ:

 • poskytovatel respektuje právo a zodpovědnost uživatele rozhodovat o sobě,
 • při plánování a hodnocení programu služeb jsou rodiče členy týmu a mohou rozhodovat o typu individuální intervence.

PRINCIP PODPORY:

 • vychází z vědomí, že osoby pečující o blízké s PAS, jsou vystaveny nepřetržitému fyzickému i psychickému přetížení a proto JAN – Olomouc o.s. koncipuje své služby nejen jako intervenční, kde se snaží o posilování vývojových oblastí dětí s PAS, které jsou nejvíce postiženy, ale také jako odlehčující, kdy umožňuje rodičům vytvořit si svůj nezbytný osobní prostor na základě využívání doplňkových služeb sdružení.

PRINCIP KONTINUITY PÉČE:

 • v rámci služeb rané péče je klient informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v regionu,
 • služby rané péče podporují sociální integraci osob s PAS a jejich rodin v rámci komunity a regionu.

PRINCIP ODBORNOSTI:

 • základem kvality prováděné služby je odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráci s jinými občanskými sdruženími a organizacemi u nás i v zahraničí v zájmu získávání nejnovějších informací v řešení problematiky PAS.

PRINCIP HOSPODÁRNOSTI

 • vyjadřuje maximální snahu o účelné vynakládání veřejných prostředků.

PRINCIP TÝMOVÉHO PŘÍSTUPU

 • základem provádění služby je sdílení společných hodnot a cílů všech zaměstnanců a jejich týmová spolupráce, vzájemný respekt a předávání si zkušeností z praxe.

PRINCIP VOLBY

 • vyjadřuje možnost výběru tradičních i nových forem přístupů k osobám s PAS,
 • značí též respekt k volbě rodiče mezi možnými metodami a programy, které reflektují tradiční i současné trendy v této oblasti, a které JAN-Olomouc o.s. nabízí.

Další informace o službě raná péče

Podpořili nás

  Vystrizek_2MpsvAvastKb_logo_7Kpmg_3Hanusovice_3Tovacov_znak_5Prostejov_znak_6 Prerov_znak_5Klopina_znak_6   Javornik