Raná péče JAN z.s.

 Posláním rané péče JAN z.s. je provázet rodinu s dítětem s poruchou autistického spektra (PAS) od 1 roku do 7 let věku dítěte, poskytovanou službou podpořit vývoj dítěte a tím pomáhat vést důstojný a plnohodnotný život celé rodině směřující k jejímu sociálnímu začlenění. Při poskytování služby klademe důraz na možnost volby, partnerství a projevování úcty vůči uživateli. Raná péče je poskytována terénní formou v rodinném prostředí nebo ambulantní formou na pracovišti JAN z.s..

Cíle rané péče:

1. Přijímat rodiny s dětmi raného věku s poruchou autistického spektra.

2. Vhodným posílením nejvíce postižených vývojových oblastí a senzomotorickou stimulací snížit vliv daného postižení.

3. Napomoci pečujícím osobám získat přehled v problematice PAS, uvědomit si existenci možností pomoci a podpořit tak rodinu v její stabilitě.

4. Vytvářet podmínky pro začlenění dítěte do výchovných a vzdělávacích institucí a do běžného sociálního prostředí.

5. Zachováním přirozeného prostředí dítěte podpořit jeho harmonický psychosociální vývoj.

Pro koho je raná péče určena:

Cílovou skupinou služby raná péče JAN z.s. jsou rodiny dětí s PAS od 1 roku až do 7 let věku na území Olomouckého kraje.

 

Co Vám můžeme nabídnout:

- výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti podporující vývoj dítěte,

- specializované poradenství v oblasti PAS pro rodiče i veřejnost (emailem, po telefonu, osobně),

- základní sociální poradenství (např. v oblasti nároků na příspěvky pro zdravotně postižené),

- doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte (např. zařazení do vzdělávací instituce),

- půjčování pomůcek a odborné literatury,

- setkávání rodin, výměna zkušeností, letní příměstský tábor.

Co je raná péče:

Raná péče podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je sociální služba, jejíž hlavní náplní je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte se zdravotním postižením od 1 do 7 let věku.

Raná péče je především terénní služba, a to z důvodu, že domácí prostředí je pro dítě tím nejlepším místem pro jeho vývoj. Zvláště v případě autistických dětí, u kterých cizí prostředí vyvolává vysokou míru úzkosti a stresu, intervence mimo domov výrazně snižuje účinnost pomoci.

Pokud to však rodinné podmínky nedovolují, raná péče může být poskytována i ambulantně, tj. na pracovišti JAN z.s.

Služba raná péče je poskytována bezplatně.

Doplňkové aktivity, které nespadají do základních činností rané péče, si uživatelé hradí nebo na ně přispívají (nácvik sociálních dovedností, letní příměstské tábory).

Význam rané péče / Proč je raná péče důležitá:

V období věku do 3 let jsou kompenzační možnosti mozku obrovské. Umožňují rozvinout náhradní mechanismy v oblastech, které jsou zasaženy postižením. Přestože je mozek schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji vyvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství. Výzkumy o vývoji mozku ukazují, jaký význam a vliv mají rané zážitky na vývoj nervových drah a dokládají, že včasná péče je v případě PAS velmi důležitá, zejména v případech těžkých problémů v komunikaci.

Rodiče, kteří by rádi s dítětem systematicky pracovali, jsou často bezradní a neví, jak začít. Doporučení odborníků bývají spíše obecná a u rodičů se mohou prohlubovat pocity neschopnosti a selhávání. Pracovník rané péče chce být těmto rodičům oporou a nabízí systematickou konkrétní pomoc a provázení celé rodiny  nesnadným obdobím života.

 

Jak raná péče probíhá:

Raná péče JAN z.s. je realizovaná v domácím prostředí rodiny nebo přímo na pracovišti JAN z.s. (terénní či ambulantní formou). Délka a frekvence návštěv závisí na individuálních potřebách každé rodiny (obvykle se jedná o frekvenci 1x za 14 dní až 1x za měsíc, délka jedné návštěvy trvá 1-3 hodiny). Frekvence a rozsah návštěv také závisí na aktuálních možnostech poradce rané péče.

Poskytování sociální služby raná péče je zahájeno podpisem smlouvy, která je sjednána na dobu neurčitou. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodů.

Každé rodině je přidělen klíčový pracovník, který pravidelně do rodiny dochází. Během těchto konzultací v domácím prostředí vstupuje pracovník služby raná péče pouze na ta místa, kam je zván. Klíčový pracovník je zodpovědný za plánování průběhu služby, společně s rodinou dítěte vytváří individuální plán dítěte, kde jsou stanoveny cíle, kterých chce rodina za pomocí služby dosáhnout.

Osobní data uživatele jsou zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Jan Olomouc

Informujte se

E: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

T: 608 366 835

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc